Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Kalite Politikası

Üniversitemizin misyon, vizyon ve hedefleri kurumsal duruşunu, önceliğini ve tercihlerini yansıtacak şekilde ön hazırlık çalışmalarına başlanmış olup, üniversitemizin stratejik hedefleri ve performans göstergelerini belirlemek, izlemek ve iyileştirmek üzere sürekli geliştirilmekte olan tanımlı bir süreci olması için çalışmalar devam etmektedir.

Üniversitemizin stratejik plan, performans programı ve bütçe arasındaki ilişki fonksiyonel bir şekilde kurulmak üzere ön hazırlık çalışmalarına dahil edilmiştir.

Planlama, Uygulama, Kontrol ve Önlem alma (PUKÖ) döngüsü, (a) eğitim-öğretim, (b) araştırma (c) toplumsal katkı (d) idari (e) yönetsel süreçlerin tümünde işletilecek şekilde dikkate alınması hedeflenmektedir.

Kuruluş sürecinin devam etmesine rağmen üniversite yöneticilerimizde ve diğer çalışanlarımız da kalite çevrimleri konusunda farkındalık, sahiplenme ve motivasyon düzeyi yüksektir. Kurumsal olarak oluşturulacak üniversite misyon, vizyon hedefleri doğrultusunda uluslararası bilimsel faaliyetleri, üniversite içi ve dışı etkinlikleri ile gelişen teknolojiyi takip ederek küresel duruş sergilemek üzere çalışmalar başlatılmıştır.

Eğitim-öğretim, araştırma, toplumsal katkı, idare ve yönetim süreçlerinde üniversiteye özgü anahtar performans göstergeleri tanımlanma çalışmalarına da başlanılacaktır.

Kalite politikası toplantıları ve değerlendirme süreçlerinde iç paydaşlarla sık yapılan toplantılar, mailler ve elektronik iletişim organları vasıtasıyla bilgi alışverişi yapılmaktadır. Dış paydaşların belirli dönemlerde çağrılması ve düzenlenen toplantılarla veya yeni oluşturulan fikirlere destek amacıyla dış paydaşlara gidilerek yerlerinde ziyaretlerin yapılması kalite politikasının yayılımını ve paylaşımını sağlamaktadır.

Bu çalışmalarda aşağıda belirtilen ilke ve değerlerimizi göz önünde bulundurmaktayız.